Trungtamdbcl@tdmu.edu.vn (0274) 3822518-3-114

Nâng cao hệ thống quản lý chất lượng giáo dục theo chuẩn ISO 21001:2018

12/13/2023 7:47:58 PM     714

Ngày 13/12/2023, trường ĐH Thủ Dầu Một đã tổ chức tập huấn “Xây dựng quy trình vận hành hệ thống EOMS tại các đơn vị” cho cán bộ viên chức, thư ký khoa, thư ký CTĐT. Đây là một trong nội dung thuộc chuỗi hoạt động tập huấn về xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong theo tiêu chuẩn ISO 21001:2018.

Để triển khai các bước xây dựng quy trình vận hành EOMS tại các đơn vị theo tiêu chuẩn ISO 21001:2018, ThS. Trần Thị Nguyệt Sương – Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng, trường ĐH Thủ Dầu Một cho biết, tiêu chuẩn ISO 21001:2018 là tiêu chuẩn quốc tế xác định các yêu cầu của một hệ thống quản lý tổ chức giáo dục (Management system for educational organizations - viết tắt là EOMS) với mục đích mang lại chất lượng giáo dục cho người học. Tiêu chuẩn này cho phép tổ chức đào tạo điều chỉnh tốt hơn các mục tiêu giáo dục và kế hoạch hành động; đồng thời cho phép người học được tiếp cận với nền giáo dục chất lượng. Đối với trường ĐH Thủ Dầu Một, việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 21001:2018 sẽ cung cấp công cụ quản lý chung giúp nhà trường cải tiến chất lượng trong nhiều hoạt động, đáp ứng nhu cầu của người học và các bên liên quan. Đặc biệt, tiêu chuẩn này còn góp phần thúc đẩy văn hóa cải tiến, khích lệ sự xuất sắc và đổi mới của nhà trường.

Là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện, tư vấn xây dựng và vận hành hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO trong lĩnh vực giáo dục, ThS. Trần Thị Nguyệt Sương đã chia sẻ về quy trình vận hành của cơ sở giáo dục đại học EOMS với 05 nguyên tắc, gồm: (1) Đối sánh; (2) Xây dựng chuẩn; (3) Vận hành chuẩn thông qua quy trình/hướng dẫn công việc; (4) Giám sát chuẩn; (5) Cải tiến chuẩn. Dựa trên quy trình vận hành EOMS, ThS. Trần Thị Nguyệt Sương hướng dẫn các đơn vị xây dựng quy trình hoạt động đảm bảo chất lượng bên trong theo các nguyên tắc của tiêu chuẩn ISO 21001:2018, gồm: Tập trung vào người học và những người thụ hưởng khác; Lãnh đạo có tầm nhìn; Sự tham gia của mọi người; Cách tiếp cận theo quá trình; Cải tiến liên tục; Ra quyết định dựa trên dữ liệu; Quản trị mối quan hệ; Trách nhiệm xã hội; Khả năng tiếp cận và công bằng; Đạo đức trong giáo dục; An toàn dữ liệu. Đồng thời, ThS. Trần Nguyệt Sương cũng chia sẻ các công cụ để xây dựng quy trình vận hành theo cấu trúc EOMS; cách thức đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 21001:2018 khi xây dựng, áp dụng tại các cơ sở giáo dục nói chung và tại trường ĐH Thủ Dầu Một nói riêng.

Phần lớn thời gian chương trình tập huấn, BTC đã thiết kế các bài tập, đưa ra các yêu cầu thực hành để hướng dẫn cụ thể người tham dự thiết kế quy trình vận hành công việc của đơn vị theo chuẩn ISO 21001:2018. Được biết, trong thời gian tới, trường ĐH Thủ Dầu Một sẽ nỗ lực triển khai thêm nhiều hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục, cải tiến và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong nhằm đạt được chứng nhận đạt chuẩn ISO 21001:2018 trong giáo dục đào tạo.


ThS. Trần Thị Nguyệt Sương – Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng hướng dẫn các bước xây dựng quy trình vận hành EOMS tại các đơn vị trường ĐH Thủ Dầu Một theo tiêu chuẩn ISO 21001:2018

Nội dung khóa tập huấn thuộc chuỗi hoạt động tập huấn của trường ĐH Thủ Dầu Một về xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong theo tiêu chuẩn ISO 21001:2018

BBT - Trường Đại học Thủ Dầu Một

Tin tức - Sự kiện