Nhân sự phòng Đảm bảo chất lượng

24/05/2019 09:43     1789

- Thời gian diễn ra: 24/05/2019 09:43 AM

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công

Liên hệ

1 ThS. Vũ Đình Bính Chuyên gia nội bộ  

ĐT: (0274) 3822518-3-114

Email: binhvd960@gmail.com

2 ThS. Võ Thị Hồng Thắm Trưởng phòng

 - Quản lý, điều hành công việc chung của phòng.

 -  Quản lý trực tiếp công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng.

ĐT: (0274) 3822518-3-114

Email: thamvth@tdmu.edu.vn

3

TS. Phan Văn Lý

Phó Trưởng phòng

 - Giúp TP điều hành công việc chung, thực hiện các việc TP phân công.

 - Phụ trách lĩnh vực đảm bảo chất lượng cấp chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục.

 

ĐT: (0274) 3822518-3-114

Email: lypv@tdmu.edu.vn

4

CN. Nguyễn Thị Thuận

Chuyên viên

 - Phụ trách văn thư, hành chính.

 - Phối hợp với các đơn vị tổ chức hội nghị/hội thảo khóa tập huấn cho  CBGV về đảm bảo chất lượng.

 - Thống kê và báo công việc theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị.

 - Lưu trữ và cung cấp minh chứng cho các bên liên quan.

ĐT: (0274) 3822518-3-114

Email: thuannt.dt@tdmu.edu.vn

5

ThS. Huỳnh Thị Anh Thy

Chuyên viên

 -  Phụ trách lĩnh vực tổ chức thực hiện khóa luận/đồ án/tiểu luận/báo cáo tốt nghiệp.

 - Tham gia xây dựng các quy định, quy trình liên quan đến tổ chức kiểm tra, đánh giá học phần và khóa luận/đồ án/ báo cáo tốt nghiệp.

 - Lập kế hoạch, kiểm soát việc tổ chức thực hiện khóa luận/đồ án, báo cáo tốt nghiệp.

 - Thanh toán chế độ cho giáo viên hướng dẫn và hội đồng chấm khóa luận

ĐT: (0274) 3822518-3-114

Email: thyhta@tdmu.edu.vn

6

KS. Nguyễn Xuân Dũng

Chuyên viên

 -  Phụ trách lĩnh vực tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá học phần.

 - Tham gia xây dựng các quy định, quy trình liên quan đến tổ chức kiểm tra, đánh giá học phần và khóa luận/đồ án/ báo cáo tốt nghiệp.

 - Lập kế hoạch, kiểm soát việc tổ chức kiểm tra đánh giá học phần.

 - Quản trị website phòng.

ĐT: (0274) 3822518-3-114

Email: dungnx@tdmu.edu.vn

7

ThS. Ngô Hồng Minh

Chuyên viên

 - Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng cấp chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục.

 - Hệ thống ĐBCL bên trong.

ĐT: (0274) 3822518-3-114

Email: minhnh@tdmu.edu.vn

8

ThS. Trần Thanh Dũng

Chuyên viên

 - Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng cấp chương trình đào tạo và cấp cơ sở đào tạo.

 - Lập kế hoạch và kiểm soát công tác khảo sát các bên liên quan.

 - Số hóa dữ liệu liên quan đến khảo sát.

 - Phân tích và đánh giá dữ liệu khảo sát online.

ĐT: (0274) 3822518-3-114

Email: dungtt24@tdmu.edu.vn