Nhân sự phòng Đảm bảo chất lượng

24/05/2019 09:43     2096

- Thời gian diễn ra: 24/05/2019 09:43 AM

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công

Liên hệ

1 Thầy Vũ Đình Bính Quyền Trưởng phòng

 -   Quản lý, điều hành công việc chung của phòng

ĐT: (0274) 3822518-3-114

Email: binhvd960@gmail.com

2 Cô Võ Thị Hồng Thắm  

 Nghỉ thai sản

ĐT: (0274) 3822518-3-114

Email: thamvth@tdmu.edu.vn

3 Cô Đinh Thị Hồng Thắm Phó Trưởng phòng

 - Quản lý công tác đảm bảo chất lượng cấp chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục theo chuẩn AUN-QA.

 
4 Cô Nguyễn Thị Mộng Ngọc Phó Trưởng phòng

 -  Quản lý công tác đảm bảo chất lượng bên trong

 

5

Cô Nguyễn Thị Thuận

Chuyên viên

 - Phụ trách văn thư, hành chính.

 - Phối hợp với các đơn vị tổ chức hội nghị/hội thảo khóa tập huấn cho  CBGV về đảm bảo chất lượng.

 - Thống kê và báo công việc theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị.

 - Lưu trữ và cung cấp minh chứng cho các bên liên quan.

ĐT: (0274) 3822518-3-114

Email: thuannt.dt@tdmu.edu.vn

6

Cô Huỳnh Thị Anh Thy

Chuyên viên

 -  Phụ trách lĩnh vực tổ chức thực hiện khóa luận/đồ án/tiểu luận/báo cáo tốt nghiệp.

 - Tham gia xây dựng các quy định, quy trình liên quan đến tổ chức kiểm tra, đánh giá học phần và khóa luận/đồ án/ báo cáo tốt nghiệp.

 - Lập kế hoạch, kiểm soát việc tổ chức thực hiện khóa luận/đồ án, báo cáo tốt nghiệp.

 - Thanh toán chế độ cho giáo viên hướng dẫn và hội đồng chấm khóa luận

ĐT: (0274) 3822518-3-114

Email: thyhta@tdmu.edu.vn

7

Thầy Nguyễn Xuân Dũng

Chuyên viên

 - Phụ trách lĩnh vực tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá học phần.

 - Tham gia xây dựng các quy định, quy trình liên quan đến tổ chức kiểm tra, đánh giá học phần và khóa luận/đồ án/ báo cáo tốt nghiệp.

 - Lập kế hoạch, kiểm soát việc tổ chức kiểm tra đánh giá học phần.

 - Quản trị website phòng.

ĐT: (0274) 3822518-3-114

Email: dungnx@tdmu.edu.vn

8

Cô Ngô Hồng Minh

Chuyên viên

 - Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng cấp chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục.

 - Hệ thống ĐBCL bên trong.

ĐT: (0274) 3822518-3-114

Email: minhnh@tdmu.edu.vn

9

Thầy Trần Thanh Dũng

Chuyên viên

 - Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng cấp chương trình đào tạo và cấp cơ sở đào tạo.

 - Lập kế hoạch và kiểm soát công tác khảo sát các bên liên quan.

 - Số hóa dữ liệu liên quan đến khảo sát.

 - Phân tích và đánh giá dữ liệu khảo sát online.

ĐT: (0274) 3822518-3-114

Email: dungtt24@tdmu.edu.vn

10 Thầy Trần Ngọc Duyệt Chuyên viên

Phụ trách lĩnh vực đảm bảo chất lượng bên trong.

- Tham gia xây dựng các quy định, quy trình liên quan đến tổ chức kiểm tra, đánh giá học phần và khóa luận/đồ án/ báo cáo tốt nghiệp.

- Lập kế hoạch, triển khai thực hiện kiểm soát chất lượng.

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

ĐT: (0274) 3822518-3-114

Email: duyettn@tdmu.edu.vn

11 Thầy Lê Nhật Tiến Chuyên viên  - Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng cấp chương trình đào tạo và cấp cơ sở đào tạo.

 - Lập kế hoạch và kiểm soát công tác khảo sát các bên liên quan.

 - Số hóa dữ liệu liên quan đến khảo sát.

 - Phân tích và đánh giá dữ liệu khảo sát online.