Trungtamdbcl@tdmu.edu.vn (0274) 3822518-3-114

Tài liệu Xây dựng và vận hành hệ thống đánh giá nhân sự toàn diện tại trường ĐH Thủ Dầu Một

8/13/2019 3:25:49 PM     2342

1. Giới thiệu

     Tài liệu này nhằm trình bày Hệ thống đánh giá nhân sự dựa trên KPIs và năng lực thực hiện công việc tại trường Đại học Thủ Dầu Một, quy trình tiến hành đánh giá nhân sự theo định kỳ và bộ công cụ đánh giá nhân sự.

2. Cơ sở xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự

     Trong chiến lược phát triển của trường Đại học Thủ Dầu Một (2014 – 2019), một trong những chiến lược quan trọng là phát triển nguồn nhân lực. Vì thế, nhà trường cần có những tiêu chuẩn, tiêu chí tuyển dụng phù hợp, các công cụ hữu hiệu để đánh giá năng lực thực hiện công việc của mỗi cá nhân, đơn vị. Từ đó có chính sách phân bổ tiền lương, khen thưởng, bồi dưỡng nâng cao năng lực, đề bạt hay xử lý hợp lý cho từng cá nhân, đơn vị. Ở các nước phát triển và trong ngành công nghiệp, hệ thống đánh giá hiệu quả công việc dựa trên KPIs (Key Performance Indicators) đã chứng minh tính hiệu quả. Tuy nhiên, đối với giáo dục hiệu quả công việc không chỉ có thể “đo được” bằng “định lượng” dựa trên các chỉ số thực hiện mà còn phải căn cứ trên các kết quả “định tính”.

     Hệ thống đánh giá nhân sự dựa trên KPIs và năng lực thực hiện công việc áp dụng tại trường Đại học Thủ Dầu Một được xây dựng dựa trên nguyên lý cơ bản về đảm bảo chất lượng PDCA và các lý thuyết quản trị nguồn nhân lực trên thế giới.

 

 

3. Quy trình xây dựng tài liệu hướng dẫn áp dụng hệ thống đánh giá

     Quá trình biên soạn tài liệu chi tiết Hệ thống đánh giá nhân sự dựa trên KPIs và năng lực thực hiện công việc tại trường Đại học Thủ Dầu Một bao gồm các bước như sau: Thành lập nhóm soạn thảo, biên soạn tài liệu dự thảo; Mô tả chi tiết công việc của mỗi cá nhân, đơn vị; Xây dựng dự thảo các tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ số đánh giá theo định lượng và định tính; Lấy ý kiến lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên của nhà trường để hoàn chỉnh dự thảo; Xây dựng bộ công cụ đánh giá bao gồm 07 phiếu đánh giá toàn diện cán bộ, giảng viên, nhân viên ở tất cả các vị trí trong trường; Triển khai thí điểm thực hiện trong một học kỳ; Lấy ý kiến toàn thể nhân sự để điều chỉnh.

4. Nội dung hệ thống đánh giá bao gồm các mục:

- Nguyên tắc đảm bảo chất lượng

- Cơ sở xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự

- Quy trình xây dựng tài liệu hướng dẫn áp dụng hệ thống đánh giá

- Xác định các tiêu chí đánh giá nhân sự

- Quy trình triển khai thực hiện đánh giá

- Dự báo các tác động không mong muốn

- Cam kết của nhà trường

- Hướng dẫn đánh giá trên các biểu mẫu

5. Một số hình ảnh hệ thống đánh giá năng lực dựa trên KPIs

 

(Phát triển nguồn nhân lực trong nhà trường dựa trên đánh giá kết quả làm việc)

(Quy trình thực hiện hệ thống đánh giá theo chỉ số năng lực thực hiện KPIs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiểm định chất lượng