Trungtamdbcl@tdmu.edu.vn (0274) 3822518-3-114

Đại học Thủ Dầu Một – Đại học Xanh - Vì sự phát triển bền vững

12/11/2018 9:51:09 PM     1057

 Từ những thập kỷ 80 của thế kỷ XX, những hoạt động nghiên cứu, ứng dụng liên quan đến sự phát triển bền vững “xanh hóa” ở các trường đại học đã diễn ra ở nhiều quốc gia trên thế giới. Campuchia, Lào và Việt Nam là những quốc gia trên thế giới dễ bị ảnh hưởng bởi tác động của biến đổi khí hậu do phần lớn dân số sống ở nông thôn và phụ thuộc nhiều vào môi trường sống địa phương và khả năng đối phó với các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu còn hạn chế. Các hiện tượng thời tiết cực đoan, phá hủy môi trường sống và cơ sở hạ tầng, mực nước biển dâng, các nguồn dự trữ cạn kiệt, v.v., tất cả đều gây ra rủi ro đáng kể cho sự phát triển của khu vực và cần có các giải pháp thích ứng và giảm thiểu cho mục tiêu đổi mới để đối mặt với các nguy cơ này. Các tổ chức giáo dục Đại học có thể dẫn đầu để đạt được các giải pháp trên thông qua việc phát triển nghiên cứu biến đổi khí hậu đổi mới và công nghệ, đào tạo thế hệ tương lai, những người sẽ tiếp bước sau này. Đối với vấn đề này, việc hợp tác giữa các chuyên gia đến từ các ngành, tổ chức và quốc gia khác nhau là then chốt. Vì thế, hơn bao giờ hết, chúng ta phải nhanh chóng tạo dựng một môi trường văn hóa thân thiện với thiên nhiên. Trước hết, Trường đại học phải là đơn vị đầu tàu, tiên phong xây dựng những hình mẫu tiêu biểu về một đai học xanh trong một thế giới không ngừng biến đổi về khí hậu.

    Xác định Đại học xanh là hình mẫu tiêu biểu của thế kỷ XXI, Nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội trước những đòi hỏi về sự phát triển bền vững trong một thế giới không ngừng biến đổi về khí hậu. Do đó, cần phải có những thay đổi trong quan điểm, cách nhìn nhận từ trường đại học, nhà quản lý giáo dục. Vì vậy, hướng tới xây dựng đại học xanh thân thiện với môi trường là hướng đi đúng đắn, cần thiết cho sự phát triển bền vững. Trường đại học Thủ Dầu Một (ĐHTDM) quyết tâm xây dựng trường đại học theo hình mẫu trường đại học thông minh mà giai đoạn đầu là đại học xanh.

    Chương trình Đại học xanh Thủ Dầu Một được thực hiện theo 03 giai đoạn gồm: Nhận thức xanh (2014 -2016), Hành động xanh (2017 -2020), Văn hóa xanh (2021 – 2030), hướng tới một trường đại học có môi trường sinh thái thông minh. Thông qua các hoạt động cụ thể của từng giai đoạn, chương trình hy vọng sẽ tác động đến sự thay đổi nhận thức về lối sống xanh trong cộng đồng Nhà trường nói chung. Riêng đối với sinh viên ĐHTDM, thông qua hoạt động cụ thể trong việc thực hiện nếp sống xanh, từ nhận thức đến hành động sẽ tiến đến hình thành một “văn hóa xanh” trong công tác bảo vệ môi trường trong nhà trường và ngoài xã hội.

    Hiện nay, ĐHTDM có một khuôn viên xanh, sạch với các công trình được xây dựng theo nguyên lý “kiến trúc xanh”, tận dụng hiệu quả năng lượng ánh sáng mặt trời, gió, nước mưa và ưu tiên sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường. Sử dụng rộng rãi nguồn năng lượng sạch như năng lượng gió hay năng lượng mặt trời với các loại đèn chiếu sáng (dạng đèn Led) nhằm tiết kiệm tối đa điện năng.

    Nhà trường đã và đang xây dựng được mối quan hệ ứng xử giữa con người với môi trường sống xung quanh thân thiện và trách nhiệm. Việc điều hành và quản lý của trường ĐHTDM dựa trên quan điểm phát triển bền vững mà trung tâm là Hội đồng trường, xây dựng một phong cách làm việc, giao tiếp, sinh hoạt thấm đậm ý thức văn hóa “xanh”. Tham gia tích cực vào việc phát triển bền vững trong cộng đồng vì một thế giới xanh, sạch, đẹp.

    Đối với đại học xanh Thủ Dầu Một, việc trước tiên, Nhà trường xây dựng mô hình đại học gắn với điều kiện cụ thể lấy phát triển bền vững, thân thiện với môi trường làm nguyên lý trọng tâm bao gồm Các tiêu chí cụ thể như sau:

    1- Về cơ sở vật chất: xây dựng không gian trường đại học phải đảm bảo tính bền vững - tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

    2- Về mặt quản lý hành chính: Ban giám hiệu (BGH) phải chỉ đạo tất cả nguồn lực sao cho các nguyên tắc về phát triển bền vững được lồng ghép trong mọi mắt xích trong hệ thống quản trị của Trường.

    3- Về chương trình giáo dục: tất cả các khoa, bộ môn phải lồng ghép nội dung giáo dục phát triển bền vững trong chương trình giảng dạy của mình, đưa các nội dung về phát triển bền vững thành môn học bắt buộc cho tất cả các sinh viên, theo các ngành học khác nhau.

    4- Về trách nhiệm của các thành viên: Mỗi thành viên của trường phải nhận thức đúng về môi trường và hành động thích hợp. Phát triển bền vững phải được lồng ghép trong mọi hoạt động, ở mọi lĩnh vực, bao gồm hành chính, sư phạm, nghiên cứu và đời sống hàng ngày.

    Hiện nay, đã có rất nhiều chương trình kêu gọi bảo vệ, giữ gìn, xây dựng cuộc sống xanh như : nói không với rác thải nhựa, sử dụng chế phẩm sinh học, sử dụng năng lượng tái tạo… Tuy nhiên, những giải pháp đó vẫn là chưa đủ trước tình trạng biến đổi khí hậu nhanh như hiện nay vì thế đòi hỏi chúng ta phải đoàn kết, sáng tạo chung tay đẩy lùi sự biến đổi khí hậu với tinh thần và trách nhiệm bảo vệ ngôi nhà chung của thế giới luôn xanh, sạch, đẹp.

    Trường ĐHTDM xác lập quan điểm việc xây dựng lối sống xanh cho toàn thể cán bộ giảng viên và sinh viên để những giá trị đó sẽ mãi đồng hành với sinh viên sau khi hoàn tất chương trình đào tạo, từ đó góp phần lan tỏa rộng rãi tinh thần này đến xã hội.

    Chương trình đại học xanh việc trước hết là giảm thiểu rác thải nhựa vì một môi trường sống trong lành, an toàn và phát triển bền vững, góp phần cùng cộng động  giải quyết các vấn đề ô nhiễm mội trường do rác thải nhựa gây ra.

    Việc xây dựng một trường học thân thiện với môi trường là xu hướng tất yếu và cấp bách trong công cuộc xây dựng xã hội bền vững. Với các hoạt động bảo vệ môi trường, chúng ta sẽ nâng cao uy tín và thương hiệu của trường ĐHTDM đối với cộng đồng trong nước và trên trường quốc tế. Đây chính là bước đi đúng đắn góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo thế hệ mới đáp ứng với tiến trình hội nhập và thích ứng các biến đổi khí hậu đang xảy ra trên toàn cầu


   Since the 1980s of the twentieth century, applied research activities related to sustainable development "greening" in universities have been taken place in many countries around the world. Cambodia, Laos and Vietnam are countries in the world that are most vulnerable to the impacts of climate change because the majority of the population lives in rural areas and depend heavily on the local living environment and ability to cope with climate change is limited. Bad weather events, destruction of habitat and infrastructure, rising sea levels, depleted reserves, etc., all pose significant risks to the development of the area and need the adaptive and minimized solutions for the goal of innovation to face these risks. Higher education institutions can take the lead to achieve these solutions by developing research on innovative climate change and technology, training future generations. For this, the collaboration between experts from different organizations and countries is critical. Therefore, we must quickly create the environment which is friendly with nature. First of all, the University must be a pioneer in building typical examples of a Green university in a world of climate change.

   Identifying Green University as a typical model of the XXI century. In order to meet the society's demands well against the demands of sustainable development in a climate change-free world. Therefore, there should be changes in perspective, views from universities, educational managers. Towards building a Green university - environmentally friendly is the right direction, necessary for sustainable development. Thu Dau Mot University (TDMU) is determined to build the university that follows the model of a Smart University whose first stage was Green university.

   Green university is implemented in 03 stages including: Green awareness (2014-2016), Green action (2017-2020), Green culture (2021 - 2030), towards a university with a smart ecological environment. Through the specific activities of each stage, the program hopes to influence the change in perceptions of green lifestyle in the university. Particularly for students, through specific activities in implementing the green lifestyle, from awareness to action, it will lead to the formation of a "green culture" in protecting the environment in universities and the community.

   Currently, TDMU has a clean, green campus with buildings built in a "green architecture" style, making full use of the energy of sunlight, wind, rainwater and always giving priority to the use of environmentally friendly material. Extensive use of clean energy sources such as wind or solar energy with lamps (Led) will save maximum power.

   Thu Dau Mot University has been building a friendly and responsible relationship between people and the surrounding environment. The operation of TDMU is based on the perspective of sustainable development with a focus on the University Council, building a working, communicative and living style imbued with the "green" cultural awareness, actively participating in sustainable development in the community for a green, clean and beautiful world.

   For Thu Dau Mot Green University, firstly, the University built a university model associated with specific conditions taking sustainable, environmentally friendly development as the central principle including specific criteria such as:

     1 - Facilities: building the University space must ensure the sustainability ; energy saving and environmentally friendly.

     2. Administrative management: The Board of Management must direct all resources so that the principles of sustainable development are integrated in all links in the University's management system.

     3. Training program: all faculties must integrate the content of sustainable development education into their curricula, making the content of sustainable development a compulsory subject for all students.

    4. Responsibilities of all staff: Each member of the university must be aware of the environment and take appropriate action. Sustainable development must be integrated in all activities, in all areas, including administration, education, research and daily life.

   Currently, there are many programs calling for protection, preservation and building of green life such as saying no to plastic waste, using bio-products, using renewable energy ... However, that is still not enough compared to the current climate change situation so it requires us to have solidarity and creativity to work together to fight climate change to keep our world  always green, clean and beautiful.

   TDMU has established the concept of building a green lifestyle for all faculty members and students so that those values will always accompany students after completing the training program, thereby contributing to spreading widely this spirit to society.

   Green university program first of all is to reduce plastic waste for a clean, safe and sustainable development environment, contributing to the community to solve environmental pollution issues caused by plastic waste.

   Building an environmentally friendly university is an indispensable and urgent trend in building a sustainable society. With environmental protection activities, we will enhance the reputation and brand of TDMU for the domestic community and the international arena. This is the right step to contribute to the development of educating new generation in response to the process of global integration and adaptation of climate change.

Kiểm định chất lượng