Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong trường đại học Thủ Dầu Một

22/07/2018 14:02     337

- Thời gian diễn ra: 22/07/2019 14:02 PM

     Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong (IQA) của trường đại học Thủ Dầu Một được thiết kế, xây dựng, và phát triển để đánh giá, đo lường, kiểm soát, đảm bảo, duy trì và cải thiện chất lượng một cách liên tục đối với các hoạt động chính yếu của nhà trường bao gồm hoạt động dạy học, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. Hệ thống đảm bảo chất lượng hướng đến việc đáp ứng một cách tốt nhất sứ mệnh, tầm nhìn, các mục tiêu chiến lược của nhà trường, đáp ứng tốt yêu cầu của các bên liên quan cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn của các tổ chức đánh giá chất lượng trong và ngoài nước như MOET, AUN-QA.

     IQA của trường được ban hành và sử dụng rộng rãi cho toàn thể cán bộ giảng viên, chuyên viên của nhà trường, bao gồm các nội dung:

  • Phần 1: Cơ sở lý luận của IQA
  • Phần 2: Mô hình IQA của trường đại học Thủ Dầu Một
  • Phần 3: Các qui trình và công cụ Đảm bảo chất lượng

Mô hình hệ thống IQA - trường Đại học Thủ Dầu Một