Đảm bảo chất lượng

Kế hoạch Tự đánh giá cấp chương trình đào tạo năm học 2019 - 2020

Kế hoạch Tự đánh giá cấp chương trình đào tạo năm học 2019 - 2020

5/3/2019 3:49:26 PM

Văn hóa Nhà trường

Người Việt vốn có truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Trải qua các thời kỳ lịch sử, người Việt đã tiếp thu có chọn lọc trong các mối quan hệ của cuộc sống và đã tạo nên được giá trị đạo đức, tư tưởng văn hóa Việt. Các giá trị văn hóa ấy hình thành nên nhân cách con người Việt Nam ta. Song, hiện nay chúng ta có tiếp thu, gìn giữ và phát huy được giá trị của nó được hay không còn phụ thuộc vào sự bảo tồn, vốn hiểu biết và cách ứng xử về văn hóa trong mỗi con người. Vì thế, vấn đề đặt ra có tính cấp thiết về việc xây dựng văn hóa nhà trường trong các cơ sở giáo dục và đào tạo là việc làm cần thiết.

3/12/2019 1:48:26 PM

Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong trường đại học Thủ Dầu Một

Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong (IQA) của trường đại học Thủ Dầu Một được thiết kế, xây dựng, và phát triển để đánh giá, đo lường, kiểm soát, đảm bảo, duy trì và cải thiện chất lượng một cách liên tục đối với các hoạt động chính yếu của nhà trường bao gồm hoạt động dạy học, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.

7/22/2018 2:02:16 PM